Протокол за винификация на Шардоне в барик

АДИГ представя схема за винификация на Шардоне. Протоколът е разработен с цел максимално извличане на типичните характеристики на сорта и региона. Подходящ за грозда с добра и много добра зрялост и контакт с дъбова дървесина под формата на чипс или барик.


Моля, въведете количество грозде:

                

SO2: Бактол Р - 10 g/hL

Приемане на гроздето

СУЛФИТИРАНЕ

Бактол Р: калиев метабисулфит, внавя половината от теглото си като чист серен диоксид

SO2: Бактол Р - 7 g/hL

Танин: СУБЛИУАЙТ - 5 g/hl
(на изхода на пресата)

Пресуване

Сублиуайт: танин за бяло вино на базата на гроздов танин, антиоксидантни свойства, запазва цвета и ароматите, улеснява избистрянето, структуриращ ефект.

Рандеман - 60%      

Ензим: Депектил Кларификасион - 2 g/Hl
Да се изчака 4 – 6 часа след ензимната обработка

Бистрене: БЕНТОГРИЙН - 20 g/hL

За пресовата мъст: БЕНТОГРИЙН 40 – 60 g/hL

-

БИСТРЕНЕ НА МЪСТТА

Мъстта да се избистри до 100 до 120 NTU
Охлаждане на мъстта до 15°С

Депектил Кларификасион: ензимен препарат за бистрене на мъст, за да предизвика седиментация и флокулация в мъстта

Бентогрийн: превантивна обработка срещу окисление и белтъчна нестабилност

Дрожди: ВИТИЛЕВЮР ШАРДОНЕ - 20 g/hL

Активатор: АКТИФЕРМ 1 - 20 g/hL

Дървесина: Чипс Бленд 11 - 1.5 g/L

Глутатион: НЕОКРИСПИ - 10 g/hl

АЛКОХОЛНА ФЕРМЕНТАЦИЯ

Да се регулира температурата на 18°С

Дрожди Шардоне: дрожди адаптирани за производство на вина от сорта Шардоне

Актиферм 1: растежен фактор, осигурява органичен и неорганичен източник на азот.

Бленд 11: комбинация от чипс с различен произход и изпичания, специално разработен за влагане по време на ферментция

Неокриспи: инактивирани дрожди, богати на глутатион

Активатор: АКТИФЕРМ 2 - 20 g/hL

В средата на ферментацията
При плътност около 1.060

Актиферм 2: органичен и неорганичен източник на азот, дрождени обвивки, поддържащи елементи

Засяване: Витилактик F - 1g/hL

+ Маловит - 20g/hL

ЯБЪЛЧЕНО МЛЕЧНО КИСЕЛА ФЕРМЕНТАЦИЯ В БАРИК

Ако pH < 3.2, да се използва щам Kit Starter BL01 с активатор Маловит В Да се направи ЯМКФ в барик

SO2: БАКТОЛ P - 10 g/hl

ПРЕТАКАНЕ

СУЛФИТИРАНЕ

Бактол Р: предпазва виното от окисление и осигурява микробиологична стабилноста на вината

За избор на вместимостта на барика, на вида и изпичането на барика, консултирайте се с нас

СЪХРАНЕНИЕ В БАРИК

Редовен контрол на SO2

КРИСТАЛИН (+ СИЛИЗОЛ)

БИСТРЕНЕ

Дозата на бистрителя да се определи опитно. При доза на Кристалин над 2 g/hl да се добави Силизол, за да се избегне свръхбистрене

БЕНТОНИТ ЕЛЕКТРА
Добавяне на КРИСТАБ до 10 g/HL

СТАБИЛИЗИРАНЕ СРЕЩУ КРИСТАЛНИ ПОМЪТНЯВАНИЯ

Дозата на бентонита да се определи опитно.
Кристаб е карбоксиметил целулоза за стабилизиране срещу кристално помътнявания

Евентуални допълнителни обработки на виното ще се определят след посещение и дегустация.

За информация, консултирайте се с нас.

Претакане

Филтриране

Бутилиране

Съхранение на виното в доляти до горе резервоари.

Ежемесечен контрол на SO2.

Досулфитиране до желан свободен SO2 : 3 седмици преди бутилиране.

Виж Общата дозировка

 • БАКТОЛ Р-
 • СУБЛИУАЙТ -
 • Депектил Кларификасион -
 • БЕНТОГРИЙН -
 • ВИТИЛЕВЮР ШАРДОНЕ -
 • АКТИФЕРМ 1 -
 • ПРЕСЕН ЧИПС US -
 • НЕОКРИСПИ -
 • АКТИФЕРМ 2 -
 • Витилактик F -
 • Маловит -


Информацията, описана по-горе отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция, в случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите норми и предписанията за безопасност, които са в сила.


Партньори на ADIG