Изчисляване на захарното съдържание по плътност и температура
Плътност измерена с аерометър (от 1.050 до 1.110, с точност до третия нак след десетичната точка)
Температура измерена с термометър (от 10 до 35) (°C)
(%)
Превръщане на % захари в потенциален алкохол
% Захари
Коефициент на превръщане (от 0.55 до 0.64)
Потенциален алкохол в обемни проценти (об. %)
Изчисляване на SO2 (серен двуокис) за внасяне под формата на: Серниста киселина:
Количество вино в
Доза чист SO2
Концентрация на SO2 (%)
Обем SO2 за внасяне в общото количество вино (L, литри)


Калиев метабисулфат:
Количество вино в
Доза чист SO2
Количество калиев метабисулфат за внасяне в общото количество вино (g, грама)
Шаптализация
Обем мъст в
% Захарно съдържание
% желано захарно съдържание в мъстта
% на захарозата в бялата кристана захар (константна) (98%-99%)
Количество захар (kg.)

Количеството захар се разтваря в количество мъст равна на от 5 до 10 пъти количеството захар. след което се добавя в общия обем.


Партньори на ADIG